პუბლიკაციები

ანტილიბერალური განწყობები – თბილისი, აჭარა, სამეგრელო

ანტილიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში

საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის 2008 წლის შეთანხმება: შედეგები 2 წლის შემდეგ

აფხაზეთის „იზოლაცია/დეიზოლაციის“ საკითხი დასავლურ პარადიგმაში (ქართ)

„რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში” (ანალიტიკური კვლევა)

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება (შუალედური კვლევა)

იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში

სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?!

საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები (შუალედური კვლევა)

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები

აფხაზეთის „იზოლაცია/დეიზოლაციის“ საკითხი დასავლურ პარადიგმაში (ინგ)

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი