პუბლიკაციები

პოლიტიკური დამოკიდებულებები და საგარეო ორიენტაცია ქვემო ქართლის მოსახლეობაში

ანტილიბერალური განწყობები – თბილისი, აჭარა, სამეგრელო

კონსერვატიული ღირებულებები და დამოკიდებულება განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების მიმართ ქვემო ქართლის მოსახლეობაში

ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლა რწმენის, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლების მართლზომიერი შეზღუდვის ფარგლებში

საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის 2008 წლის შეთანხმება: შედეგები 2 წლის შემდეგ

„რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში” (ანალიტიკური კვლევა)

საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება (შუალედური კვლევა)

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები (შუალედური კვლევა)

იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში

სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?!

თავისუფალი გადაადგილებით ევროპული ინტეგრაციისკენ

აფხაზეთის „იზოლაცია/დეიზოლაციის“ საკითხი დასავლურ პარადიგმაში (ქართ)

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი