პუბლიკაციები

პოლიტიკური დამოკიდებულებები და საგარეო ორიენტაცია ქვემო ქართლის მოსახლეობაში

ანტილიბერალური განწყობები – თბილისი, აჭარა, სამეგრელო

კონსერვატიული ღირებულებები და დამოკიდებულება განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების მიმართ ქვემო ქართლის მოსახლეობაში

ანტილიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში

ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლა რწმენის, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლების მართლზომიერი შეზღუდვის ფარგლებში

საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის 2008 წლის შეთანხმება: შედეგები 2 წლის შემდეგ

„რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში” (ანალიტიკური კვლევა)

საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება (შუალედური კვლევა)

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები (შუალედური კვლევა)

იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში

სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?!

თავისუფალი გადაადგილებით ევროპული ინტეგრაციისკენ

აფხაზეთის „იზოლაცია/დეიზოლაციის“ საკითხი დასავლურ პარადიგმაში (ქართ)

ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი