პრეზენტაცია: „რეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში” (ანალიტიკური კვლევა) 2016 წლის 25 იანვარს, სასტუმრო თბილისი მერიოტში „ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი“ მართავს პროექტს „რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში” . პროექტის მიზანია შევისწავლოთ რუსეთის ხელში არსებული ის პოლიტიკური-ეკონომიკური თუ სხვა სახის ბერკეტები, რითაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე.

შევაფასოთ და გავზომით როგორც დღეს არსებული გარემოება, ასევე ის საფრთხეები და რისკები, რაც შესაძლოა უახლოეს
მომავალში წარმოჩინდეს. პროექტი შედგება სამ ძირითადი ნაწილისაგან:

• რუსეთის „რბილი ძალა“: გავლენა მასმედიაზე, პოლიტიკურ ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე;

• ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთს შორის;

• რუსეთის ხისტი ძალა: ოკუპირებული ტერიტორიები და უსაფრთხოება.

კვლევის ფარგლებში წარმოჩენილია ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული მიმართულებები, რომლებიც რუსეთისპრივილეგირებულ ინტერესების სფეროს წარმოადგენს და რომელთა დაცვასა და გაძლიერებასაც საქართველომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს. ნაშრომი მოიცავს როგორც საფრთხეებისა და რისკების ანალიზს, ასევე რეკომენდაციებს მათ დასაძლევად. პროექტი ხორციელდება ”The German Marshal Fund of The United States” მხარდაჭერით.

იხილეთ პოლიტიკის დოკუმენტი